Etologisk ordlista

Här beskrivs alla möjliga ord som har med etologi, träning, inlärning och djur att göra.

A

Ambivalent beteende: ett konfliktbeteende där djuret växla mellan olika beteenden som exempelvis hotbeteende och lekinviter.

Antecedent: är det som kommer innan ett beteende. Det är alltså situationen, det som händer i miljön före beteendet visas och alltså påverkar beteendet.
Exempel på antecedenter är:
– En vindpuff mot ögat (ger beteendet blinka och är ett utlösande stimuli)
– Ordet ”ligg” (ger beteendet lägger sig ned och är ett diskriminativt stimuli)
– Inte ätit på 24 h (ger beteendet stjäla mat från bordet och är en motivationell händelse)

B

Baklängeskedning: Ett sätt att lära in en längre beteendekedja genom att börja med det beteende som kommer sist. Det sista ledet i en serie tränas alltså först. På detta sätt vet djuret att efter sista ledet kommer en belöning.

Behov – elastiskt: ”priset” för en resurs påverkar hur mycket ett djur är villigt att arbeta för den. Djuret ger upp arbetet när priset blir för högt.

Behov – oelastiskt: ”priset” för en resurs påverkar inte hur mycket ett djur är villigt att arbeta för den. Djuret jobbar lika hårt för resursen oberoende av priset. Ex. mat, dryck, sömn trygghet.

Betingat stimuli:  är en antecedent som är en signal inlärd med respondent betingning. Kan vara en respondent respons som med betingning blir utlöst av nytt stimuli.

C

D

Delta-stimuli: en antecedent, men där förstärkaren inte finns tillgänglig. Det är ingen idé att göra beteendet när delta-stimuli är närvarande. Exempelvis så kommer hunden inte att lyda när vi pratar i mobilen eftersom förstärkaren inte är tillgänglig.

Differential outcome effect: förstärkaren varierar med beteendet. Ett beteende ger en viss förstärkare medan ett annat beteende ger en annan förstärkare.

Diskriminativt stimulus: är en antecedent. Det är stimulit som finnns närvarande när beteendet kommer att ge en förstärkare. Stimulit visar genom signaler vilka konsekvenser man kan vänta sig.

Domesticering:

Dominans: Dominans beskriver relationen mellan individer där en individ blir dominant över en annan genom interaktionerna mellan dem. Dominans har har med aggressiva interaktioner att göra. Dominans är inte heller beroende av vilka signaler en individ sänder, utan vilka signaler den individen får ta emot. Dominans kan ge företräde till begränsande resurser i en viss situation.

E

F

G

H

I

Inhibering: är förmågan att reglera vårt instinktiva beteende (agerande och tankar) i rätt tid. Det gör att man kan fokusera på rätt sak och hämmar olika riskbeteenden.

Intentionsbeteende: är ansatsen till et beteende. Beteendet stannar vid en demonstration.

J

K

Klassisk betingning: Sammankoppling av två saker som inte hör samman från början. Exempelvis blir hunden rädd för att åka bil när den varit med om en krock.

Konfliktbeteende: Ett beteende som visar att djuret är i konflikt mellan olika motivationer. Ex: överslagshandlingar, intentionsbeteende, ambivalent beteende, inhibering och omriktat beteende.

Kontiguitet: handlar om hur fort en förstärkning levereras. Kan förbättras med en markör, som till exempel en klicker.

Kontingens: förhållandet mellan beteende och resultat.

L

Ledarskap: En definition kan vara att ha kunskapen och förmågan att påverka sina djur att utföra beteenden utan tvång och hot.

M

Metod: ett planerat tillvägagångssätt med sin grund i regler och principer. Kan förklaras som det praktiska genomförandet av principerna. Ex. klickerträning.

Motbetingning: Lära om ett tidigare sammankopplat beteende till ett annat.
Innan träning kan det se ut så här:
Annan hund > rädd och skäller
Under träning
Annan hund > godis (positiv sak) > gladare och mer positiv
Efter träning
Annan hund > glad och positiv

Motivationell händelse: kan kallas motivationella operationer (MO) och är en antecedent som påverkar värdet av en viss konsekvens. Exempelvis om du inte druckit på länge så höjs värdet på vatten.  Detta kommer indirekt att i sin tur påverka beteendet.

N

Negativ bestraffning: Något tas bort (negativ) för att få ett beteende att minska (bestraffning). Ex. Hunden drar i kopplet för att komma fram och lukta på en kissfläck, ägaren stannar och går åt motsatt håll (kissfläcken tas bort) i hopp om att hunden ska minska beteendet att dra i kopplet.

Negativ förstärkning: Något tas bort (negativ) för att få ett beteende att öka (förstärkas).
Ex. Vi vill att hunden ska sitta och trycker med handen på hundens rumpa. Hunden sätter sig och trycket försvinner. Troligtvis tycker hunden att trycket är obehagligt och sittandet innebär att det obehagliga slutar. Hunden kommer troligtvis att sätta sig snabbare och/eller med mindre tryck nästa gång. Den lär sig alltså hur den blir av med ett pågående obehag eller att ställa in ett förväntat obehag.

O

Omriktat beteende: Kan uppstå om djuret blir förhindrad att få utlopp för ett beteende och istället riktar det mot en annan individ eller föremål. Djuret utför alltså beteendet som den vill men mot något annat.

Operant beteende: styrs av konsekvenser. Här finns inget stimuli som utlöser beteendet. Operanta beteenden är flexibla och föränderliga.

P

Positiv bestraffning: Något läggs till (positiv) för att man vill att ett beteende ska minska (bestraffning). Ex. Hunden tar något från bordet så jag tar den i nackskinnet och fyar. Förhoppningsvis minskar beteendet, men det finns många svårigheter och nackdelar med detta tillvägagångssätt.

Positiv förstärkning:   Något läggs till (positiv) för att man vill att ett beteende ska öka (förstärkas). Ex. Om man vill lära en hund sitta så väntar man tills hunden sätter sig och då får den en godis, vilket kommer göra att hunden sätter sig igen för att få en godis till (med förutsättningen att hunden gillar godis). Träning med positiv förstärkning ger en känsla av glädje och lust.

Princip: kan beskrivas systematiskt, ex. naturlagar. En princip är ett känt sammanhang mellan orsak och verkan. Ex. operant betingning som är en grundläggande inlärningsprincip.

Premacks princip: Att förstärka ett mindre vanligt beteende (gå fot) genom att koppla det till ett mer vanligt (mer angeläget) beteende (äta harbajs, lukta på kissfläck). Belöningen för beteendet gå fot blir att lukta på kissfläcken.

Q

R

Respondent respons: är en antecedent som är en fysiologisk medfödd reaktion. Dessa ändras inte under livstiden.

S

Seeking: Seeking är en av de 7 grundkänslorna som enligt Jaak Panksepp både människor och djur har. Seeking kan beskrivas som förväntan och visar sig till exempel vid födosök hos djur.

Skvallerträning: En sorts motbetingning (se motbetingning) av ett beteende som används vid till exempel hundmöten för att ändra ett djurs beteende och känslor. Läs mer här: http://www.duochdjur.se/?p=151

T

U

Utlösande stimuli: är en antecedent som hör ihop med fysiologiska reaktioner. Detta är medfött och handlar om reflexer. Ett stimulus (en vindpuff) utlöser automatiskt ett beteende (blinka).

V

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Överslagshandling: Ett beteende som en individ tar till i en konfliktsituation eller får motstridiga stimuli. Dessa uppkommer då individen hindras från det de vill göra och istället gör något helt annat, som inte har något samband med situationen.