Hur upplevs djurens stress hos veterinären?

0

Jag och min etologkollega Gabriella Niegemann har under 2016-2017 gjort en rapport om djurens upplevelse hos veterinären i Sverige. Läs sammanfattning och slutsats här! Hela artikeln finns i länken längst ner i texten.

Sammanfattning

Rädsla hos veterinären är ett viktigt ämne för både djurens välfärd och personalens arbetsklimat. Studier visar att ålder, kön och tidigare erfarenheter är associerade med beteenden som indikerar rädsla på veterinärkliniken. Flera studier visar att över hälften av alla djur som kommer till veterinärkliniken visar stress och rädsla. Rädsla, stress och ångest vid veterinärbesök påverkar både djuren och djurhälsopersonalen negativt genom bland annat stresspåslag, feldiagnosticering och ökad skaderisk. För att belysa hur stort problemet är i Sverige, vad man gör åt det idag och hur man kan förbättra situationen har vi genomfört en webbenkätundersökning. Syftet med denna enkätundersökning var att få ett underlag och en grund till att utveckla en svensk certifiering inom stressfri behandling på veterinärkliniker. Målet med certifieringen är att öka djurpersonalens kunskap om beteende, hantering och stress hos djuren de behandlar.

Två separata enkäter har skickats ut; en till djurägare och en till djurhälsopersonal med frågor om djurens upplevda stress/osäkerhet/rädsla (SOR) på veterinärklinik. 673 respektive 206 personer svarade på enkäterna. I enkäten svarade djurägarna på bland annat vilka moment som upplevs mest stressfullt, hur miljön upplevs och hur man skulle vilja att personalen agerade. Personalen har fått liknande frågor om till exempel vilka moment som är jobbigast för djuret och vad de gör för att lugna djuret. Vårt resultat visar att 82% av djurägarna någon gång har upplevt stress, osäkerhet eller rädsla hos sitt djur, medan 48% av personalen anser att 51–75% av djuren som besöker verksamheten är stressade/osäkra/rädda. Endast 5 % av personalen i undersökningen ansåg att 76–100 % av djuren upplevde SOR.

Slutsats

Varför är det så viktigt att minska stress, rädsla och ångest vid veterinärbesök? Stress, rädsla och ångest ger inte bara dålig välfärd för våra djur, det ökar även risken för feldiagnosticeringar av utredningspatienter, förlänger läkningsprocessen hos de sjuka djuren och ökar risken för aggression vilket kan innebära ett arbetsmiljöproblem för personalen i och med skaderisken.  Att arbeta för att förebygga stress, osäkerhet och rädsla hos patienterna ger en bättre arbetsmiljö, en ökad djurvälfärd och minskar stressrelaterade kliniska problem. Lika viktigt är kundaspekten, en kund som märker att kliniken anstränger sig för att göra besöket så trevligt som möjligt blir förhoppningsvis en nöjd och återkommande kund.

Precis som i flertalet publicerade studier kan vi i vår studie se att det förkommer stress, rädsla och ångest på våra veterinärkliniker och djursjukhus. Vår studie visar även att det finns en skillnad i upplevelsen av stress, osäkerhet och rädsla hos djuren vid veterinärbesök mellan djurägare och personal. Kunskap och utbildning inom etologi och stressfri hantering är en viktig del i arbetet för att minska stress, osäkerhet och rädsla vid veterinärbesök, både för djurhälsopersonal och djurägare.

Läs hela artikeln på länken nedan!

Djurägares och djurhälsopersonals upplevelse av djurs besök på veterinärkliniken. Jannice Kindsjö och Gabriella Niegemann. 2017

Related Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *